Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

Xếp Hạng

Giới Thiệu

Top Players

Sắp xêp theo điểm Item nhân vật.

Top Level

Sắp xếp thứ tự theo Level -> Exp.

Top Guild

Sắp xếp dựa theo level Guild -> Điểm Guild.

Top Job

Sắp xếp dựa theo Level Job -> Exp Job.

Top Unique

Sắp xếp dựa theo Unique Points.

Xếp Hạng Phú Hộ

Hạng
Nhân Vật
Bang Hội
Hòm Đồ
Kho Đồ
Gold
1
213213
99999999999
0
99999999999
2
13123
99999999999
0
99999999999
3
Athena
99995129979
0
99995129979
4
NgayKhongEm
99977165005
0
99977165005

Top Level

Hạng
Nhân Vật
Race
Level
Exp
Điểm Item
1
Athena
China
130
9999999999
0
2
213213
China
120
9999999999
744
3
NgayKhongEm
Europe
120
9999999999
744
4
13123
Europe
120
9999999999
286

Xếp Hạng Thương Nhân

Hạng
Tên Job
Bang Hội
Job Level
Job Exp
Điểm Item
1
12312
1
0
0
2
12312412
1
0
744
Opps!! Không có nhân vật nào.
Opps!! Không có nhân vật nào.

Xếp Hạng Giả Kim Thuật

Hạng
Nhân Vật
Bang Hội
Item
Point
1
13123
Nộ Diễm Chi Quang (+13)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Trọng Kiếm
Cấp: Cấp 13

Tấn công vật lý 6990 ~ 8544 (+61%)
Độ bền 88/88 (+0%)
Tỷ lệ đánh 217 (+61%)
Tỷ lệ chí mạng 4 (+100%)
Gia tăng vật lý 927.4 % ~ 1,133.4 % (+61%)

Cấp độ yêu cầu 101
Châu Âu

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

Sức mạnh 6 tăng thêm
Trí tuệ 6 tăng thêm
Tỷ lệ đánh 60% tăng thêm
Tỷ lệ chặn 100
Độ bền 160% tăng thêm

Được phép sử dụng LKD đặc biệt.
71
2
213213
Thanh Long Kiếm (+13)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Kiếm
Cấp: Cấp 13

Tấn công vật lý 5209 ~ 5871 (+61%)
Tấn công phép thuật 8864 ~ 10191 (+61%)
Độ bền 142/142 (+0%)
Tỷ lệ đánh 217 (+61%)
Tỷ lệ chí mạng 12 (+100%)
Gia tăng vật lý 664.1 % ~ 748.7 % (+61%)
Gia tăng phép 1,130.4 % ~ 1,299.3 % (+61%)

Cấp độ yêu cầu 101
Trung Hoa

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

Sức mạnh 6 tăng thêm
Trí tuệ 6 tăng thêm
Tỷ lệ đánh 60% tăng thêm
Tỷ lệ chặn 100
Độ bền 160% tăng thêm

Được phép sử dụng LKD đặc biệt.
71
3
Athena
Viêm Long Ðao (+13)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Đao
Cấp: Cấp 13

Tấn công vật lý 5541 ~ 6369 (+61%)
Tấn công phép thuật 8334 ~ 9395 (+61%)
Độ bền 157/157 (+0%)
Tỷ lệ đánh 217 (+61%)
Tỷ lệ chí mạng 10 (+100%)
Gia tăng vật lý 706.5 % ~ 812.1 % (+61%)
Gia tăng phép 1,062.8 % ~ 1,198.0 % (+61%)

Cấp độ yêu cầu 101
Trung Hoa

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

Sức mạnh 6 tăng thêm
Trí tuệ 6 tăng thêm
Tỷ lệ đánh 60% tăng thêm
Tỷ lệ chặn 100
Độ bền 160% tăng thêm

Được phép sử dụng LKD đặc biệt.
71
4
NgayKhongEm
Thanh Minh Thừa Ảnh (+13)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Nhất Bổng
Cấp: Cấp 13

Tấn công phép thuật 11184 ~ 13670 (+61%)
Độ bền 88/88 (+0%)
Tỷ lệ đánh 217 (+61%)
Gia tăng phép 1,483.8 % ~ 1,813.5 % (+61%)

Cấp độ yêu cầu 101
Châu Âu

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

Sức mạnh 6 tăng thêm
Trí tuệ 6 tăng thêm
Tỷ lệ đánh 60% tăng thêm
Tỷ lệ chặn 100
Độ bền 160% tăng thêm

Được phép sử dụng LKD đặc biệt.
71
5
213213
Thanh Long Giáp Thuẫn (+11)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Khiên
Cấp: Cấp 13

Thủ vật lý 718 (+41%)
Thủ phép thuật 1 (+41%)
Độ bền 104/104 (+0%)
Tỷ lệ chặn 22 (+41%)
Gia tăng vật lý 833.3 (+41%)
Gia tăng phép 1,400.1 (+41%)

Cấp độ yêu cầu 101
Trung Hoa

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

Sức mạnh 6 tăng thêm
Trí tuệ 6 tăng thêm
Tỷ lệ ra đòn chí mạng 100
Độ bền 160% tăng thêm

Được phép sử dụng LKD đặc biệt.
63
6
Athena
Thanh Long Giáp Thuẫn (+11)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Khiên
Cấp: Cấp 13

Thủ vật lý 718 (+41%)
Thủ phép thuật 1 (+41%)
Độ bền 104/104 (+0%)
Tỷ lệ chặn 22 (+41%)
Gia tăng vật lý 833.3 (+41%)
Gia tăng phép 1,400.1 (+41%)

Cấp độ yêu cầu 101
Trung Hoa

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

Sức mạnh 6 tăng thêm
Trí tuệ 6 tăng thêm
Tỷ lệ ra đòn chí mạng 100
Độ bền 160% tăng thêm

Được phép sử dụng LKD đặc biệt.
63
7
NgayKhongEm
Hỗn Nguyên Ma Diễm (+11)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Khiên
Cấp: Cấp 13

Thủ vật lý 718 (+41%)
Thủ phép thuật 1 (+41%)
Độ bền 93/93 (+0%)
Tỷ lệ chặn 22 (+41%)
Gia tăng vật lý 817.8 (+41%)
Gia tăng phép 1,307.1 (+41%)

Cấp độ yêu cầu 101
Châu Âu

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

Sức mạnh 6 tăng thêm
Trí tuệ 6 tăng thêm
Tỷ lệ ra đòn chí mạng 100
Độ bền 160% tăng thêm

Được phép sử dụng LKD đặc biệt.
63
Opps!! Không có bang hội nào.
Không có thông tin