Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

Xếp Hạng

Giới Thiệu

Top Players

Sắp xêp theo điểm Item nhân vật.

Top Level

Sắp xếp thứ tự theo Level -> Exp.

Top Guild

Sắp xếp dựa theo level Guild -> Điểm Guild.

Top Job

Sắp xếp dựa theo Level Job -> Exp Job.

Top Unique

Sắp xếp dựa theo Unique Points.

Xếp Hạng Phú Hộ

Hạng
Nhân Vật
Bang Hội
Hòm Đồ
Kho Đồ
Gold
1
123213
99999999999
0
99999999999
2
1231
99999999999
0
99999999999
3
123
241212
98429379989
0
98429379989

Top Level

Hạng
Nhân Vật
Race
Level
Exp
Điểm Item
1
123
Europe
120
10000204999
682
2
123213
China
120
9999999999
744
3
1231
China
120
9999999999
744

Xếp Hạng Thương Nhân

Hạng
Tên Job
Bang Hội
Job Level
Job Exp
Điểm Item
1
1232
241212
1
0
682
Opps!! Không có nhân vật nào.
Opps!! Không có nhân vật nào.

Xếp Hạng Giả Kim Thuật

Hạng
Nhân Vật
Bang Hội
Item
Point
1
123
241212
Nộ Diễm Chi Quang (+15)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Trọng Kiếm
Cấp: Cấp 13

Tấn công vật lý 4342 ~ 5307 (+0%)
Độ bền 88/88 (+0%)
Tỷ lệ đánh 135 (+0%)
Tỷ lệ chí mạng 2 (+0%)
Gia tăng vật lý 576.0 % ~ 704.0 % (+0%)

Cấp độ yêu cầu 101
Châu Âu

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị
Được phép sử dụng LKD đặc biệt.
72
2
123
241212
Vận Mệnh Trượng (+14)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Pháp Trượng
Cấp: Cấp 13

Tấn công phép thuật 6947 ~ 8491 (+0%)
Độ bền 88/88 (+0%)
Tỷ lệ đánh 135 (+0%)
Gia tăng phép 921.6 % ~ 1,126.4 % (+0%)

Cấp độ yêu cầu 101
Châu Âu

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị
Được phép sử dụng LKD đặc biệt.
69
3
123
241212
Vận Mệnh Trượng (+13)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Pháp Trượng
Cấp: Cấp 13

Tấn công phép thuật 11184 ~ 13670 (+61%)
Độ bền 88/88 (+0%)
Tỷ lệ đánh 217 (+61%)
Gia tăng phép 1,483.8 % ~ 1,813.5 % (+61%)

Cấp độ yêu cầu 101
Châu Âu

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

Sức mạnh 6 tăng thêm
Trí tuệ 6 tăng thêm
Tỷ lệ đánh 60% tăng thêm
Tỷ lệ chặn 100
Độ bền 160% tăng thêm

Được phép sử dụng LKD đặc biệt.
71
4
1231
Thanh Long Kiếm (+13)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Kiếm
Cấp: Cấp 13

Tấn công vật lý 5209 ~ 5871 (+61%)
Tấn công phép thuật 8864 ~ 10191 (+61%)
Độ bền 142/142 (+0%)
Tỷ lệ đánh 217 (+61%)
Tỷ lệ chí mạng 12 (+100%)
Gia tăng vật lý 664.1 % ~ 748.7 % (+61%)
Gia tăng phép 1,130.4 % ~ 1,299.3 % (+61%)

Cấp độ yêu cầu 101
Trung Hoa

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

Sức mạnh 6 tăng thêm
Trí tuệ 6 tăng thêm
Tỷ lệ đánh 60% tăng thêm
Tỷ lệ chặn 100
Độ bền 160% tăng thêm

Được phép sử dụng LKD đặc biệt.
71
5
123213
Thanh Long Kiếm (+13)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Kiếm
Cấp: Cấp 13

Tấn công vật lý 5209 ~ 5871 (+61%)
Tấn công phép thuật 8864 ~ 10191 (+61%)
Độ bền 142/142 (+0%)
Tỷ lệ đánh 217 (+61%)
Tỷ lệ chí mạng 12 (+100%)
Gia tăng vật lý 664.1 % ~ 748.7 % (+61%)
Gia tăng phép 1,130.4 % ~ 1,299.3 % (+61%)

Cấp độ yêu cầu 101
Trung Hoa

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

Sức mạnh 6 tăng thêm
Trí tuệ 6 tăng thêm
Tỷ lệ đánh 60% tăng thêm
Tỷ lệ chặn 100
Độ bền 160% tăng thêm

Được phép sử dụng LKD đặc biệt.
71
6
123
241212
Vận Mệnh Trượng (+12)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Pháp Trượng
Cấp: Cấp 13

Tấn công phép thuật 6947 ~ 8491 (+0%)
Độ bền 88/88 (+0%)
Tỷ lệ đánh 135 (+0%)
Gia tăng phép 921.6 % ~ 1,126.4 % (+0%)

Cấp độ yêu cầu 101
Châu Âu

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị
Được phép sử dụng LKD đặc biệt.
63
7
1231
Thanh Long Giáp Thuẫn (+11)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Khiên
Cấp: Cấp 13

Thủ vật lý 718 (+41%)
Thủ phép thuật 1 (+41%)
Độ bền 104/104 (+0%)
Tỷ lệ chặn 22 (+41%)
Gia tăng vật lý 833.3 (+41%)
Gia tăng phép 1,400.1 (+41%)

Cấp độ yêu cầu 101
Trung Hoa

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

Sức mạnh 6 tăng thêm
Trí tuệ 6 tăng thêm
Tỷ lệ ra đòn chí mạng 100
Độ bền 160% tăng thêm

Được phép sử dụng LKD đặc biệt.
63
8
123213
Thanh Long Giáp Thuẫn (+11)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Khiên
Cấp: Cấp 13

Thủ vật lý 718 (+41%)
Thủ phép thuật 1 (+41%)
Độ bền 104/104 (+0%)
Tỷ lệ chặn 22 (+41%)
Gia tăng vật lý 833.3 (+41%)
Gia tăng phép 1,400.1 (+41%)

Cấp độ yêu cầu 101
Trung Hoa

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

Sức mạnh 6 tăng thêm
Trí tuệ 6 tăng thêm
Tỷ lệ ra đòn chí mạng 100
Độ bền 160% tăng thêm

Được phép sử dụng LKD đặc biệt.
63
9
123
241212
Vận Mệnh Trượng (+11)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Pháp Trượng
Cấp: Cấp 13

Tấn công phép thuật 6947 ~ 8491 (+0%)
Độ bền 88/88 (+0%)
Tỷ lệ đánh 135 (+0%)
Gia tăng phép 921.6 % ~ 1,126.4 % (+0%)

Cấp độ yêu cầu 101
Châu Âu

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị
Được phép sử dụng LKD đặc biệt.
60
10
123
241212
Vận Mệnh Trượng
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Pháp Trượng
Cấp: Cấp 13

Tấn công phép thuật 6947 ~ 8491 (+0%)
Độ bền 116/88 (+32%)
Tỷ lệ đánh 135 (+0%)
Gia tăng phép 921.6 % ~ 1,126.4 % (+0%)

Cấp độ yêu cầu 101
Châu Âu

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị
Được phép sử dụng LKD đặc biệt.
27

Xếp Hạng Guild

Hạng
Bang Hội
Chủ Guild
Level
Điểm GP
1
241212
123
5
9428336
Không có thông tin